Hvilke rettigheter og plikter har du?

Kilde: Helsedirektoratet

Gjennom livet vil alle i korte eller lengre perioder komme i situasjoner hvor de har behov for kommunale helse- og sosialtjenester. Du har rett til bistand fra disse tjenestene, jf. pasient- og brukerrettighetsloven, hvis du har fysiske eller psykiske plager, eller hvis du er i en livssituasjon der du trenger hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål og leve et normalt sosialt liv.

Taushetsplikt
Alt personell i helse- og omsorgstjenestene har lovbestemt taushetsplikt. Det er få og restriktive unntak fra taushetsplikten. Brudd på taushetsplikten kan medføre strenge reaksjoner.

Rettigheter
Dine rettigheter er nedfelt i den norske lovgivningen. Det er fire lover som det er spesielt viktig å kjenne til.

Disse er:
Forvaltningsloven av 10. februar 196
Dette er en lov som blant annet gir bestemmelser om saksbehandlingen av din søknad. Du bør ha kjennskap til følgende bestemmelser fra denne loven:

 • De som tilbyr tjenester, skal gi deg informasjon om tjenestene og veiledning om hvordan du går frem for å motta dem. Dette omfatter også bistand til å fylle ut søknadsskjemaer og lignende.
 • Den som skal behandle din søknad (eller dennes sjef), kan ikke gjøre det hvis personen er i familie med deg eller en nær venn. Saksbehandler er da inhabil. Saksbehandler er også inhabil dersom hun/han har en spesiell interesse i utfallet av saken.
 • De som skal behandle din søknad, plikter å innhente relevante opplysninger som har betydning for behandlingen av søknaden. Innhenting av opplysninger kan bare gjøres hvis du har gitt tillatelse til det.
 • Du har krav på svar på din søknad innen fire uker. Hvis søknaden da ikke er ferdigbehandlet, skal du motta et brev med opplysninger om når du kan forvente et svar.
 • Du har rett til å få se alle dokumentene i din sak (såkalt innsynsrett).
 • Av svaret (såkalt enkeltvedtak) skal det fremgå om søknaden er innvilget, helt eller delvis, eller avslått. Enkeltvedtak skal begrunnes. Du kan klage hvis du er uenig i vedtaket. Fristen for å klage og hvordan det gjøres, skal fremkomme av enkeltvedtaket.
 • Du kan klage både på omfanget av tjenestene og hvilke typer tjenester du får/ikke får. Det er viktig at du begrunner hvorfor du klager. Klagen skal sendes til den som har fattet vedtaket. Hvis klagen ikke imøtekommes, vil den bli sendt til Fylkesmannen for endelig vedtak. Hvis saken oversendes til Fylkesmannen, skal du gis mulighet til å kommentere klagen ytterligere.

Helse- og omsorgstjenesteloven av 24. juni 2011 nr. 30
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Kommunen skal bl.a. tilby følgende tjenester:

 • Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
  Helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste
 • Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
 • Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
  Legevakt
  Heldøgns medisinsk akuttberedskap
  Medisinsk nødmeldetjeneste
 • Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
 • Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering’
 • Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
  Helsetjenester i hjemmet
  Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
  Plass i institusjon, herunder sykehjem
  Avlastingstiltak

Pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63
Denne loven gir deg som er mottaker av helse- og omsorgstjenester flere rettigheter. Loven gjelder for all helse- og omsorgshjelp du mottar – både fra tannlegen, fastlegen, kommunen og spesialisthelsetjenesten. Blant rettighetene knyttet til denne loven, er de følgende:

 • Du har rett til nødvendig helsehjelp og til å bli vurdert av kvalifisert helsepersonell. Er du uenig i vurderingene, har du rett til en fornyet vurdering.
 • Du har rett til å bli informert om din helsetilstand og hvilken behandling som anbefales. Du har rett til å bli tatt med på råd (rett til medvirkning) før behandlingen starter.
 • Du har rett til innsyn i din journal når du selv ønsker det.
 • Hvis du har behov for langvarige sosial- og helsetjenester fra flere tjenesteytere, har du rett til en såkalt individuell plan.
 • Du må samtykke før noen kan gi deg helsehjelp. Det er i loven gitt spesielle bestemmelser som gjelder ved behov for akutt helsehjelp og hvis du ellers ikke selv er i stand til å vurdere et samtykke. Dine nære pårørende har etter visse regler rett å bli informert om din helsetilstand hvis du selv ønsker det.

Helsepersonelloven av 2. juli 1999 nr. 64
Dette er en lov som gjelder helsepersonell og deres plikter. Med helsepersonell menes det stort sett dem du kommer i kontakt med når du mottar helsetjenester. Som mottaker av helsetjenester bør du vite dette:

 • Helsepersonell har taushetsplikt om deg og din helse.
 • Helsepersonell plikter å gi deg øyeblikkelig hjelp hvis din helsetilstand er kritisk.
 • Helsepersonell har ikke lov til å ta imot større gaver fra deg eller dine pårørende. I enkelte kommuner har helsepersonell ikke lov til å ta imot gaver uansett størrelse.
 • Helsepersonell plikter straks å ta kontakt med barnevernet hvis de har mistanke om at et barn har vært utsatt for vold eller mishandling.

Pasient- og brukerombud
Pasientombudet skal arbeide for å ivareta den enkeltes behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Har du i helsevesenet hatt opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Pasient- og brukerombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter som pasient eller pårørende. Pasientombudet kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Dette er en forskrift som gir bestemmelser om hvilke lovpålagte tjenester kommunen kan ta betaling for og hvordan betalingen skal beregnes.

For å få vite mer kan du ta kontakt med din kommune