Brukerstyrt personlig assistanse

Kilde: Helsedirektoratet

BPA

Dette er en alternativ måte å organisere personlig assistanse på beregnet på personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren (brukeren) selv organiserer arbeidet til dem som yter bistand (assistenten).

Det betyr at brukeren bestemmer både hva de skal gjøre og når de skal gjøre det.

Tjenestemottakeren, alternativt en pårørende eller en annen person, fungerer som en arbeidsleder. Kommunen plikter å gi opplæring i rollen som arbeidsleder. Assistenten kan være ansatt i kommunen, i et andelslag eller av brukeren selv. Det er kommunen som bestemmer hvor assistenten skal være ansatt. Den praktiske tilretteleggingen av tjenesten kan variere noe fra kommune til kommune.

Det må søkes om tjenesten, og kommunen skal fatte vedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger om søknaden innvilges helt eller delvis. Hvis søknaden avslås, skal det opplyses om klagefrist og hvor klage kan sendes. Det betales i dag en egenandel for denne tjenesten. Men hvis assistenten også utfører praktisk bistand (rengjøring og lignende) eller andre tjenester som det vanligvis betales for, kan det kreves egenandel for disse tjenestene.

Klageinstans: Fylkesmannen

Kostnader oppdatert fra Oslo Kommune: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/nedsatt-funksjonsevne/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/sok-om-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/