Her finner du vår juridiske avdeling

Anders Flatabø

Anders Flatabø

Advokat

Advokat Anders Flatabø har hatt mange saker innenfor feltet pasientrettigheter og brukerrettigheter, der han har bistått pasienter, brukere og pårørende i forhold til å oppnå lovfestede rettigheter i forbindelse med søknad, klage og søksmål. Anders skal sørge for at vi kan hjelpe til med svar på de fleste juridiske spørsmålene du har. Vi anbefaler deg å ta direkte kontakt med Anders hvis du trenger mer en råd og veiledning. Det vil da kunne påløpe kostnader etter nærmere avtale.

Anders Flatabø
Advokatfirmaet RUV
Tlf dir: + 47 23 23 97 14
Tlf sen: + 47 23 23 93 00
Tlf mob: + 47 99 10 60 80
E-post: anders@ruv.no

Søke om BPA

Retten til BPA (brukerstyrt personlig assistanse) følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nummer 6, der kommunen blant annet plikter å tilby brukerstyrt personlig assistanse, jf. for øvrig helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Retten til BPA vil også ligge under den alminnelige retten til “nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste” etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. Det er ingen formkrav til en søknad eller skjema. Noen kommuner har laget egne skjema med rubrikker for minsteinformasjon. Retten til BPA er behovsprøvet, der behovet må dokumenteres funksjonelt og medisinsk. En søknad bør inneholde følgende punkter:

 • Navn og adresse og adresse til søker
 • Overskrift med navn og fødselsnummer til søker og angivelse av “søknad om BPA” i overskrift
 • Henvisning til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nummer 6 og fremsettelse av krav om BPA
 • Redegjørelse om sykehistorikk med noe oppsummerende dokumentasjon som epikriser osv. av nyere dato vedlagt søknaden
 • Redegjørelse om funksjonelt og/eller medisinsk behov for  BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
 • Redegjørelse om omfanget av behovet (antall timer BPA) og eventuell tilrettelegging og koordingering med pårørende
 • Eventuelt  kan medtas om ønskelig: Redegjørelse om muligheter eller behov for koordinering av BPA med eventuelle andre helse– og omsorgstjenester som ytes eller som det skal søkes om
 • Erklæring fra fastlege/spesialist på funksjonelt og/eller medisinsk behov for  BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
 • Om mulig og hensiktsmessig bør medtas uttalelse fra bydelsoverlegen på funksjonelt og/eller medisinsk behov for  BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
 • Signatur
 • Eventuell fullmakt eller dokumentasjon på vergemål som vedlegg, dersom pårørende bistår med søknad

Mer informasjon kommer.

Tekst: Anders Flatabø, advokat

Forslag til endringer eller  tillegg? Send oss melding her